Home / Новини / Шахи чи “чапаєва”?

Шахи чи “чапаєва”?

Шахи чи “чапаєва”? Любомир міг не знати (він не був тоді членом фракції), але починали грати за правилами, а потім їх змінили – в ніч перед голосуванням. Важливе чи неважливе голосування в ВРУ? Цікаво, тобто в Парламенті є неважливі питання?

Положення про депутатську фракцію Політичної партії “Об’єднання “Самопоміч

у Верховній Раді України

  1. Загальні положення

1.1. Депутатська фракція Політичної партії “Об’єднання “Самопоміч“, скорочена назва – “Об’єднання “Самопоміч” (далі за текстом – “Фракція”) є добровільним об’єднанням народних депутатів України, обраних від політичної партії “Об’єднання “Самопоміч“, сформованим з метою реалізації програмних положень, що заявлені у її передвиборчій програмі, з метою забезпечення ефективної співпраці народних депутатів України від “Об’єднання “Самопоміч” у процесі здійснення ними своїх повноважень.

1.2. У своїй роботі Фракція керується Конституцією України, Законом України “Про статус народного депутата України“, Законом України “Про Регламент Верховної Ради України”, Законом України “Про комітети Верховної Ради України”, іншим чинним законодавством України, Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (Partnership and Co-operation Agreement), передвиборчою програмою  “Об’єднання “Самопоміч” та цим Положенням.

1.3. Порядок створення та діяльності Фракції, умови вступу, виходу та виключення депутата з Фракції визначаються чинним законодавством України і цим Положенням.

 

  1. Склад і порядок формування Фракції

2.1. Фракція утворюється на Загальних зборах депутатів, обраних за виборчим списком “Об’єднання “Самопоміч” до Верховної Ради України VIII скликання, про що складається протокол, до якого додаються особисті заяви депутатів про входження до Фракції. До складу Фракції можуть також входити: (і) народні депутати, які були висунуті політичною партією “Об’єднання “Самопоміч” в одномандатних округах; (іі) народні депутати, обрані в одномандатних округах, які реєструвалися кандидатами у народні депутати шляхом самовисування, у разі, якщо вони підтримують програмні документи політичної партії “Об’єднання “Самопоміч” та погоджуються додержуватися засад діяльності Фракції; (ііі) народні депутати, які були висунуті політичною партією, що за результатами виборів не взяла участь у розподілі депутатських мандатів, у разі, якщо вони підтримують програмні документи політичної партії “Об’єднання “Самопоміч” та погоджуються додержуватися засад діяльності Фракції.

2.2. Вступ до Фракції є власним волевиявленням народного депутата на основі взятих зобов’язань, на підставі подання депутатом особистої заяви про вступ до Фракції. Рішення про можливість включення народних депутатів до Фракції приймається на Загальних зборах Фракції.

2.3. Фракція реєструється в Апараті Верховної Ради України, у встановленому чинним законодавством порядку.

2.4. Членом Фракції не може бути народний депутат, який входить до складу іншої фракції Верховної Ради України.

 

  1. Органи Фракції

3.1. Вищим керівним органом Фракції є Загальні збори. Загальні збори Фракції скликаються її Головою, одним з його заступників або на вимогу не менш як п’яти депутатів-членів Фракції. Загальні збори приймають рішення з усіх питань діяльності Фракції. Загальні збори Фракції є правомочними розглядати питання, передбачені п. 5.2. цього Положення, лише якщо на них присутні 2/3 членів Фракції від загального складу Фракції. Для розгляду усіх інших питань Загальні збори Фракції є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Фракції від загального складу Фракції..

3.2. На першому засіданні Загальні збори Фракції шляхом таємного голосування обирають Голову Фракції та двох його заступників, які здійснюють свої повноваження протягом шести місяців, після чого Загальними зборами Фракції продовжуються їх повноваження або обираються нові Голова та заступники.

3.2.1. Голова Фракції:

(i) здійснює загальне керівництво Фракцією;

(ii) головує на Загальних зборах Фракції та засіданнях Ради Фракції;

(iii) забезпечує планування роботи Фракції;

(iv) забезпечує діяльність Ради Фракції;

(v) підписує рішення Загальних зборів Фракції;

(vi) пропонує кандидатури для обрання на посади заступників Голови Фракції;

(vii) звітує перед Фракцією за результатами виконаної роботи не рідше одного разу на місяць, якщо інший строк не буде визначений рішенням Загальних зборів Фракції;

(viii) призначає секретаря Загальних зборів Фракції;

(ix) здійснює представництво Фракції у відносинах з іншими політичними силами, органами державної влади України, міжнародними організаціями та інституціями.

3.2.2. Заступники Голови Фракції:

– за відсутності Голови Фракції ведуть Загальні збори Фракції та засідання Ради Фракції, а також виконують інші його функції за дорученням Голови Фракції;

– відповідають за координацію та організацію окремих напрямків роботи у Фракції, визначених рішенням Загальних зборів Фракції

3.3. Депутатські експертні групи

3.3.1. Для забезпечення роботи Фракції у Фракції створюються наступні експертні групи: соціальна, економічна, військова, правова, організаційна, якщо інше рішення не буде прийнято на Загальних зборах Фракції. Вказані експертні групи відповідають за організацію діяльності у своїх напрямках. Члени Фракції можуть входити до складу декількох експертних груп за власним бажанням. Експертні групи можуть обирати голову групи на певний строк діяльності групи або визначати голову – відповідального за конкретний проект.

3.3.1.1. Організаційна експертна група здійснює розподіл кореспонденції, звернень, запитів, пропозицій та ініціатив громадських організацій та експертів, що надходять до Фракції, а також громадян, що бажають попасти на прийом до народного депутата, між експертними групами Фракції у відповідності до предметів відання експертних груп.

3.3.1.2. До відання правової експертної групи відносяться питання, що стосуються органів правопорядку конституційної, антикорупційної і судової реформ, децентралізації та реформування публічної адміністрації та виборчого законодавства, формування антимонопольної політики та забезпечення конкуренції, питання регуляторної політики, боротьба з корупцією, а також всі інші питання, що потребують аналізу документів/позиції Фракції на відповідність законодавству України;

3.3.1.3. До відання соціальної експертної групи відносяться питання, що стосуються охорони здоров’я, забезпечення громадян комунальними послугами, а також житлової та екологічної політики, соціально- гуманітарні питання, управління довкіллям;

3.3.1.4 До відання економічної експертної групи відносяться питання, що стосуються забезпечення прискореного економічного розвитку, розвитку підприємництва, фінансового сектору, сільського господарства, енергетики, питання у сфері інфраструктури та транспорту;

3.3.1.5. до відання військової експертної групи відносяться питання, що стосуються системи національної безпеки та оборони.

3.4. Координаційним органом Фракції є Рада Фракції.

3.4.1. До складу Ради Фракції входять Голова Фракції та його заступники, голови експертних груп (або члени експертних груп, делеговані до Ради Фракції експертними групами). За рішенням Загальних зборів Фракції до складу Ради Фракції можуть входити й інші народні депутати – члени Фракції.

3.4.2. Рішення Ради Фракції приймаються на засіданнях, які можуть бути скликані будь-яким із членів Ради Фракції. Ініціатор засідання Ради Фракції повідомляє дату, місце проведення засідання Ради Фракції та порядок денний всім депутатам – членам Фракції шляхом направлення повідомлення на їхні електронні адреси.

3.4.3. Засідання Ради Фракції є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради Фракції від її загального складу, рішення приймаються простою більшістю від загального складу Ради. Засідання Ради Фракції є відкритими для відвідування народними депутатами – членами Фракції.

3.4.4. Рада Фракції:

(i) координує роботу членів Фракції та організацію окремих напрямків роботи у Фракції, визначених рішенням Загальних зборів Фракції, та забезпечує взаємодію з членами Фракції у відповідних сферах;

(ii) формує порядок денний Загальних зборів з урахуванням пропозицій, що надійшли від членів Фракції, та забезпечує організацію засідань Загальних зборів Фракції;

(iii) надає доручення членам Фракції щодо виконання рішень прийнятих Загальними зборами Фракції;

(iv) надає доручення членам Фракції з питань, що стосуються діяльності Фракції.

 

  1. Порядок проведення Загальних зборів Фракції

4.1. На Загальних зборах Фракції головує Голова Фракції або за його дорученням один із заступників Голови Фракції.

4.2. Чергові Загальні збори Фракції проводяться раз на тиждень, у день тижня та час, що буде визначений Загальними зборами Фракції.

4.3. Позачергові Загальні збори Фракції можуть скликатися за ініціативою Голови Фракції, його заступників, або за ініціативою члена Фракції, якщо її підтримали та підтвердили своїми підписами (або повідомленнями, надісланими всім членам Фракції на електронні адреси) не менше 4 (чотирьох) членів Фракції.

4.4. Про проведення Загальних зборів члени Фракції повідомляються шляхом направлення відповідного повідомлення із зазначенням часу, місця та порядку денного на електронну адресу кожного із членів Фракції та повідомлення у вигляді смс на мобільний номер кожного із членів Фракції із зазначенням часу та місця проведення Загальних зборів Фракції не пізніше, ніж за один календарний день до проведення Загальних зборів.

4.5. На Загальних зборах Фракції секретарем зборів ведеться протокол, який підписується головуючим на зборах (Голова Фракції або один із його заступників) та секретарем (секретарем є особа обрана на Загальних зборах Фракції, відповідальна за ведення та складання протоколів Загальних зборів та їхню розсилку всім депутатам – членам Фракції). Протокол повинен містити порядок денний, рішення, прийняті по кожному з питань порядку денного, відображати результати голосувань членами Фракції по кожному з питань порядку денного

4.6. Питання про недовіру Голові Фракції або його заступникам може бути внесено до порядку денного Загальних зборів Фракції за ініціативою не менше, як 1/3 від загальної кількості членів Фракції.

 

  1. Порядок прийняття рішень

5.1. Якщо інше не передбачено цим Положенням, рішення Загальних зборів Фракції вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Фракції, присутніх на Загальних Зборах Фракції, але не менше 12 членів Фракції..

5.2. Загальні збори Фракції приймають рішення не менш ніж 2/3 голосів загальної кількості членів Фракції з таких питань:

(i) прийняття рішення про недовіру народному депутату;

(ii) обрання та відкликання Голови Фракції та його заступників;

(iii) прийняття нових членів до Фракції;

(iv) внесення змін до даного Положення;

(v) припинення діяльності Фракції.

5.3. Виключно Загальними зборами Фракції приймаються рішення з таких питань:

(i) визначення основних напрямів діяльності Фракції;

(іі) формування публічної позиції Фракції з питань, що не відповідають прийнятим раніше рішенням Загальних зборів Фракції або щодо яких не існує згоди серед членів Фракції;

(ііі) обрання Голови Фракції;

(iv) обрання заступників Голови Фракції;

(v) прийняття нових членів Фракції;

(vi) виключення депутатів із Фракції;

(vii) прийняття рішення щодо спільної підтримки та/або не підтримки членами Фракції законопроектів, внесених до Верховної Ради представниками інших політичних сил;

(viii) внесення законопроектів до Верховної Ради України членами Фракції;

(ix) розподіл народних депутатів у комітетах, делегування в депутатські групи, комісії, будь-які інші органи Верховної Ради України;

(x) голосування за членів Уряду, посадових осіб, суддів, кандидатури яких виносяться до Верховної Ради України;

(xi) винесення будь-яких питань Головою Фракції або його заступниками на Погоджувальну раду депутатських фракцій, в тому числі питань щодо порядку денного сесії Верховної Ради України;

(xii) погодження переліку виступаючих від імені Фракції з трибуни на черговому пленарному засіданні Верховної Ради України та переліку пріоритетних питань, які мають бути висвітлені на такому засіданні;

(xііі) визначення організаційної структури апарату Фракції, матеріально-технічого забезпечення, пріоритетів та стратегічних планів діяльності Фракції;

(хіv) визначення пріоритетів та політик міжнародного співробітництва, відносин з громадськими організаціями та іншими суб’єктами;

(xv) визначення персонального представництва в округах депутатів – членів Фракції, обраних в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі для забезпечення зв’язку з виборцями;

(xvi) затвердження кандидатури на посади голів комітетів Верховної Ради України, їх перших заступників, заступників та секретарів комітетів;

(xvii) інші питання, визначені Загальними зборами Фракції як такі, що приймаються виключно на засіданнях Загальних зборів Фракції;

5.4. Якщо на Загальних зборах Фракції рішення з певного питання не було прийнято, таке питання передається на додаткове обговорення або доопрацювання з можливим повторним винесенням для розгляду на наступне засідання Загальних зборів Фракції.

5.5. Розгляд на Загальних зборах Фракції законопроектів, ініційованих народними депутатами –  членами Фракції

5.5.1. Законопроект може бути ініційований для розгляду на Загальних зборах Фракції одним депутатом – членом Фракції або групою депутатів – членів Фракції (далі – «підготовча депутатська група»).

5.5.2. Депутат, який виступає ініціатором законопроекту, або підготовча депутатська група на стадії розробки законопроекту здійснюють такі дії:

(і) забезпечують розробку тексту законопроекту;

(іі) забезпечують обговорення законопроекту з експертними середовищами (або окремими експертами – фахівцями у відповідній сфері);

(ііі) готують експертний висновок (пояснювальну записку) щодо необхідності прийняття даного законопроекту;

(iv) отримують висновок експертних середовищ (або окремих експертів – фахівців у відповідній сфері) щодо доцільності прийняття даного законопроекту.

5.5.3. Депутат, який виступає ініціатором законопроекту, або підготовча депутатська група залучають членів нормопроектувального центру Фракції до розробки концепції законопроекту.

5.5.4. Депутат, який виступає ініціатором законопроекту, або підготовча депутатська група не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до дня проведення Загальних зборів Фракції, до порядку денного яких внесене питання про розгляд концепції законопроекту, надсилає електронним листом всім членам Фракції розроблену концепцію законопроекту з доданими до нього документами, передбаченими пунктами (ііі) та (iv) п. 5.5.2 цього Положення.

5.5.5. Підготовлена концепція законопроекту повинна обов’язково бути розглянутою на засіданні Загальних зборів Фракції.

5.5.6. За результатами розгляду законопроектів, ініційованих членами Фракції, на Загальних зборах Фракції може бути прийняте одне з таких рішень:

(i) про направлення концепції законопроекту на доопрацювання;

(ii) про направлення концепції законопроекту на доопрацювання з обов’язковим залученням до обговорення конкретних експертів або народних депутатів;

(iii) про погодження концепції та подальше напрацювання тексту законопроекту.

5.5.7. На підставі погодженої концепції законопроекту нормопроектувальний центр Фракції разом з депутатом, який виступає ініціатором законопроекту, або підготовчою депутатською групою здійснюють написання тексту законопроекту.

5.5.8. Депутат, який виступає ініціатором законопроекту, або підготовча депутатська група не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до дня проведення Загальних зборів Фракції, до порядку денного яких внесене питання про розгляд законопроекту, надсилає електронним листом всім членам Фракції розроблений законопроект з доданими до нього документами, передбаченими пунктами (і), (ііі) та (iv) п. 5.5.2 цього Положення.

5.5.9. Підготовлений законопроект повинен обов’язково бути розглянутим на засіданні Загальних зборів Фракції. Депутат, який виступає ініціатором законопроекту, або підготовча депутатська група мають право зареєструвати законопроект в Апараті Верховної Ради України без попереднього розгляду на Загальних зборах Фракції, якщо відповідний законопроект не був включений у порядок денний Загальних зборів Фракції протягом 14 календарних днів з моменту направлення законопроекту та інших документів всім членам Фракції.

5.5.10. За результатами розгляду законопроектів, ініційованих членами Фракції, на Загальних зборах Фракції може бути прийняте одне з таких рішень:

(i) про направлення законопроекту на доопрацювання;

(ii) про направлення законопроекту на доопрацювання з обов’язковим залученням до обговорення конкретних експертів або народних депутатів;

(iii) про погодження законопроекту та його подальше просування.

5.5.11. Якщо Загальними зборами Фракції було прийняте рішення про погодження законопроекту та його подальше просування, депутат, який виступає ініціатором законопроекту, або підготовча депутатська група має протягом двох робочих днів від дня проведення Загальних зборів Фракції зареєструвати даний законопроект в Секретаріаті Фракції. Для реєстрації законопроекту в Секретаріаті Фракції окрім тексту законопроекту подається копія протоколу (або витяг з нього) Загальних зборів Фракції, на яких було прийнято рішення про погодження законопроекту та його подальше просування. В разі неотримання протоколу або витягу з нього від секретаря Загальних зборів Фракції протягом двох робочих днів з дня проведення Загальних зборів Фракції допускається подача законопроекту в Секретаріат Фракції без подачі копії протоколу (або витягу з нього) з одночасним повідомленням Секретаріату Фракції про його неотримання.

5.5.12. Після реєстрації законопроекту Секретаріатом Фракції законопроект підлягає реєстрації в Апараті Верховної Ради України, яку забезпечує депутат – ініціатор законопроекту або підготовча депутатська група.

5.5.13.

Пропозиції та поправки до законопроектів, ініційованих членами Фракції, розглядаються на Загальних зборах Фракції.

Депутат, який виступає ініціатором законопроекту, або підготовча депутатська група, є відповідальними за:

(і) відслідковування та аналіз законопроектів альтернативних до законопроекту, ініційованого ними;

(іі) відслідковування та аналіз пропозицій і поправок до законопроекту, ініційованого ними;

(ііі) підготовку пропозицій та поправок Фракції до законопроекту, ініційованого ними.

Член Фракції, який є членом певного комітету Верховної Ради України, є відповідальним за:

(і) забезпечення розгляду на засіданні цього комітету пропозицій та поправок Фракції до законопроектів, ініційованих членами Фракції;

(іі) забезпечення розгляду на Загальних Зборах Фракції пропозицій та поправок цього комітету Верховної Ради України до законопроектів, ініційованих членами Фракції.

5.5.14. Розгляд на Загальних зборах Фракції законопроектів, ініційованих народними депутатами – членами Фракції разом з представниками інших політичних сил, відбувається за процедурою, встановленою для розгляду законопроектів, ініційованих народними депутатами –  членами Фракції.

5.6. Рішення щодо спільної підтримки та/або не підтримки членами Фракції законопроектів, внесених до Верховної Ради України представниками інших політичних сил, приймається на Загальних зборах Фракції.

5.6.1. Перед винесенням законопроекту, ініційованого представниками інших політичних сил,  на Загальні збори Фракції, депутат – член Фракції, що є членом комітету Верховної Ради України, який розглядає відповідний законопроект, надсилає всім членам Фракції короткий огляд законопроекту із зазначенням ключових питань, що, на його думку, потребують обговорення. За дорученням Голови Фракції формування думки щодо законопроекту, ініційованого представниками інших політичних сил, може здійснюватися іншим депутатом – членом Фракції, виходячи з компетенцій депутатів.

5.6.2. Депутат – член Фракції, що є членом комітету Верховної Ради України (або інший депутат, визначений дорученням Голови Фракції), який розглядає відповідний законопроект, доповідає на Загальних зборах Фракції з питань, що стосуються даного законопроекту.

5.6.3. За результатами розгляду цього питання Загальними зборами Фракції може бути прийняте одне з таких рішень:

(i) про підтримку законопроекту членами Фракції;

(ii) про не підтримку законопроекту членами Фракції;

(ііі) про необхідність внесення змін до законопроекту з метою його подальшої підтримки членами Фракції (в цьому разі Загальні збори Фракції також визначають депутата відповідального за забезпечення підготовки необхідних змін до законопроекту та їх розгляд у відповідному комітеті Верховної Ради України);

(iv) про необхідність розробки альтернативного законопроекту із визначенням депутата, відповідального за розробку альтернативного законопроекту.

5.6.4. Розроблення тексту альтернативного законопроекту, його затвердження і розгляд на Загальних зборах Фракції відбувається за процедурою, встановленою для законопроектів, ініційованих народними депутатами – членами Фракції.

 

5.7. Розгляд питань, що розглядаються Погоджувальною радою депутатських фракцій

5.7.1. У п’ятницю напередодні засідання Погоджувальної ради, у час, узгоджений членами Фракції, скликаються позачергові Загальні збори Фракції, на яких члени Фракції приймають рішення щодо позиції Фракції з питань, що виносяться на розгляд Погоджувальної ради (в тому числі щодо формування пропозицій порядку денного засідання Верховної Ради України).

5.7.2. Члени Фракції, що беруть участь у Погоджувальній раді, зобов’язані діяти в межах та у відповідності до рішень. Прийнятих на Загальних зборах Фракції.

5.7.3. Після засідання Погоджувальної ради, до кінця робочого дня, скликаються Загальні збори Фракції, на яких Голова Фракції або його заступники звітують членам Фракції по всіх питаннях, що розглядались на засіданні Погоджувальної ради

 

  1. Права та обов’язки народних депутатів – членів Фракції

6.1. Депутат – член Фракції має право:

(i) бути обраним Головою або заступником Голови Фракції;

(ii) ініціювати скликання Загальних зборів Фракції в порядку, передбаченому цим Положенням;

(iii) брати участь в обговоренні питань, що внесені до порядку денного на засіданнях Фракції;

(iv) вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Фракції;

(v) ініціювати розгляд питань, не включених до порядку денного засідання (питання підлягатиме розгляду, якщо за включення його до порядку денного проголосують не менше 5 членів Фракції);

(vi) ініціювати розгляд питання про висловлювання недовіри Голові Фракції та його заступникам в порядку, передбаченому цим Положенням;

(vi) вийти зі складу Фракції на підставі особистої заяви;

(vii) за умови виникнення обставин, що унеможливлюють особисту присутність депутата на Загальних зборах Фракції, він має право брати в них участь в режимі відеоконференції за умови одночасної передачі відео зображення та звукового сигналу або довірити іншому члену Фракції своє право голосу на Загальних зборах Фракції на підставі довіреності, оформленої в простій письмовій формі;

(viii) пропонувати кандидатури на посади голів комітетів Верховної Ради України, їх перших заступників, заступників та секретарів комітетів;

(ix) інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.2. Депутат – член Фракції зобов’язаний:

(i) бути присутніми на Загальних зборах Фракції, брати особисту участь в обговоренні питань, внесених до порядку денного Загальних зборів Фракції. За умови виникнення обставин, що унеможливлюють особисту присутність депутата на Загальних зборах Фракції, він зобов’язаний попередити про це Голову Фракції або його заступників не пізніше, ніж за один календарний день до проведення Загальних зборів Фракції (у випадку якщо повідомлення про проведення Загальних зборів Фракції надійшло у день їх проведення, депутат зобов’язаний попередити про свою відсутність на Загальних зборах Фракції не пізніше ніж за одну годину до їх проведення);

(ii) дотримуватися норм чинного законодавства України та цього Положення;

(iii) брати особисту участь у засіданнях Верховної Ради України та голосувати з кожного питання, що розглядається на цих засіданнях, особисто. За умови виникнення обставин, що унеможливлюють особисту присутність депутата на засіданнях Верховної Ради України, він зобов’язаний попередити про це Голову Фракції або його заступників не пізніше, ніж за один календарний день до пленарного засідання (у випадку виникнення обставин, що унеможливлюють особисту присутність депутата на засіданні Верховної Ради України, які виникли в день проведення засідання, депутат зобов’язаний попередити про свою відсутність не пізніше ніж за одну годину до їх початку засідання);

(iv) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Фракції, у тому числі щодо спільного голосування по законопроектах, винесених на розгляд Верховної Ради України. Депутат, який не згоден з рішенням Загальних зборів Фракції має право не підтримувати рішення, прийняте на Загальних зборах Фракції, лише за умови подання письмового обґрунтування своєї позиції, що направляється на електронну адресу членів Фракції, та її представлення на Загальних зборах Фракції. В разі якщо Загальні збори Фракції не зберуться для заслуховування вказаної позиції члена Фракції, член Фракції має право голосувати на засіданнях Верховної Ради України на власний розсуд тільки за умови надіслання письмового обґрунтування своєї позиції на електронну адресу всіх членів Фракції;

(v) у своїх публічних виступах та коментарях, які член Фракції висловлює публічно, дає засобам масової інформації чи публікує на своїх сторінках в соціальних мережах стосовно діяльності чи від імені Фракції, притримуватись позиції Фракції, визначеної рішенням Загальних зборів Фракції. Член Фракції має право висловлювати публічно свою власну думку, що суперечитиме рішенню Загальних зборів Фракції, тільки за умови надання письмового обґрунтування своєї позиції та попереднього її обговорення на засідання Загальних зборів Фракції;

(vi) повідомляти про наявність у нього власних інтересів у тому разі, якщо певний шлях урегулювання проблеми, запропонований у тому чи іншому законопроекті, який виноситься на засідання Загальних зборів Фракції, є предметом інтересу певних політичних чи бізнес-груп, щодо яких  член Фракції є пов’язаною особою, та у зв’язку з чим цей член Фракції зацікавлений у тому, щоб цей законопроект було проголосовано (або навпаки заблоковано);

(vii) повідомляти членів Ради Фракції про всі відомі випадки порушення цього Положення або законів України  членами Фракції;

(viii) входити до складу однієї або декількох з наступних експертних груп: організаційна, правова, соціальна, економічна, військова.

6.3. У випадку, якщо хоч один член Фракції не згодний з позицією Фракції з будь-якого питання, він повідомляє про це усіх інших членів Фракції електронним листом, що надсилається на адреси електронної пошти усіх інших членів Фракції, або під час обговорення спірного питання на засіданні Загальних зборів Фракції. Якщо щодо такого спірного питання не було прийнято рішення на засіданні Загальних зборів Фракції, воно обов’язково включається до порядку денного наступних Загальних зборів Фракції. Депутат, що не згодний з позицією Фракції, не менш ніж за два календарні дні до проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включене спірне питання, подає Голові Фракції обґрунтування своєї думки шляхом направлення електронного листа. В разі якщо відповідне питання розглядалося на Загальних зборах Фракції в день його розгляду на засіданні Верховної Ради України депутат має право висловити свою позицію усно до моменту розгляду відповідного питання на засіданні Верховної Ради України.

6.3.1. До обговорення на Загальних зборах Фракції жоден член Фракції не має права публічно висловлюватися, заявляти свою позиції або посилатися на позицію Фракції по спірному питанню.

6.3.2. Виключно після подання обґрунтування своєї думки Голові Фракції та обговорення на Загальних зборах Фракції, депутат, який не згодний з позицією Фракції, має право висловлювати її у публічних виступах та коментарях, які він дає друкованим та іншим засобам масової інформації, а також на своїх сторінках в соціальних мережах, з обов’язковим зазначенням того, що він висловлює свою особисту думку, яка суперечить позиції Фракції.

6.3.3. У випадку розповсюдження депутатом інформації з порушенням п. 6.3.1. чи 6.3.2. цього Положення, на нього покладається обов’язок протягом одного календарного дня з дня виявлення порушення членами Фракції у спосіб, найбільш близький до способу її поширення, розповсюдити заяву, в якій зазначити, що дана інформація відображає його особисту думку, яка не узгоджена з позицією Фракції. Не виконання цієї вимоги є підставою для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності такого депутата – члена Фракції за невиконання вимог даного Положення.

6.4. Народний депутат- член Фракції може вступати до міжфракційного депутатського об’єднання лише після повідомлення про такий вступ членів Фракції. Депутат – член Фракції не може вступати до міжфракційного депутатського об’єднання, до якого входять народні депутати, що голосували за «закони 16 січня», або народні депутати, чиї висловлювання або діяльність суперечать цінностям “Об’єднання “Самопоміч”, заявлених у Меморандумі совісті кандидатів в народні депутати Об’єднання «Самопоміч», якщо відмінне рішення не було прийнято на Загальних зборах Фракції.

 

  1. Відповідальність народних депутатів – членів Фракції

7.1. За одноразове порушення зобов’язань, взятих на себе відповідно до цього Положення, невиконання рішень, прийнятих Загальними зборами Фракції, чи порушення принципів, заявлених у передвиборчій програмі “Об’єднання “Самопоміч”, неприйняття участі у Загальних зборах Фракції без поважних причин або  вчинення дій, наслідком яких стало поширення інформації відносно публічної позиції Фракції, що не відповідає дійсності, до депутата застосовується дисциплінарна відповідальність у формі попередження. Рішення про застосування вказаної дисциплінарної відповідальності вважається прийнятим на Загальних зборах Фракції, якщо за нього проголосувало більше 50% від загальної кількості членів Фракції.

7.2. У разі вчинення депутатом повторного порушення або порушення, яке нанесло шкоду репутації Фракції, або порушення, наслідком якого стало поширення інформації відносно публічної позиції Фракції, що не відповідає дійсності, Загальні збори Фракції можуть прийняти рішення про позбавлення депутата права голосу на засіданнях Загальних зборів Фракції на строк, що буде визначений рішенням Загальних зборів Фракції. В будь-якому випадку такий строк не може перевищувати 14 календарних днів.

7.3. Депутат вважається таким, що не вчиняв порушення, після спливу одного року з моменту його вчинення.

7.4. У разі вчинення депутатом порушення, передбаченого п.п. 7.1. та 7.2. цього Положення більше двох разів протягом не менше ніж півроку, члени Фракції можуть поставити питання про його виключення з Фракції.

7.4.1. Рішення про винесення питання про виключення депутата з Фракції на Загальні збори Фракції приймається не менш ніж 3/4 членів Фракції.

7.4.2. Для проведення внутрішнього розслідування щодо вчиненого порушення членом Фракції, рішенням Загальних зборів Фракції утворюється тимчасова комісія з розслідування порушення у складі не менше 7 членів Фракції.

7.4.3. Не пізніше, ніж через два тижні з дня утворення, тимчасова комісія з розслідування порушення надає Загальним зборам Фракції доповідну записку, що містить результати проведеного розслідування. На підставі результатів розслідування Загальні збори Фракції можуть прийняти рішення про виключення депутата з Фракції в порядку, визначеному цим Положенням.

 

  1. Депутатські звернення та запити

8.1. Депутатське звернення є особистою ініціативою депутата, його зміст не має суперечити принципам, заявленим у передвиборчій програмі “Об’єднання “Самопоміч”. Депутатське звернення попередньо реєструється в Секретаріаті Фракції.

8.2. Депутатський запит є особистою ініціативою депутата, його зміст не має суперечити принципам, заявленим у передвиборчій програмі “Об’єднання “Самопоміч”. Депутатський запит попередньо реєструється в Секретаріаті Фракції та розглядається на Загальних зборах Фракції. За результатами розгляду депутатського запиту Загальні збори Фракції можуть прийняти наступні рішення:

(i) про підтримку депутатського запиту;

(ii) про необхідність внесення змін до депутатського запиту;

(iii) про направлення депутатського запиту на доопрацювання.

8.3. Оперативний депутатський запит.

8.3.1. Якщо у депутата виникла необхідність звернутися з депутатським запитом в четвер або п’ятницю, у зв’язку з чим він не має об’єктивної можливості скликати Загальні збори Фракції, рішення стосовно депутатського запиту може бути прийняте членами Фракції шляхом електронного листування.

8.3.2. Будь-який депутат має право накласти вето на оперативний депутатський запит за умови надіслання електронним листом обґрунтування своєї позиції. Якщо хоч один депутат скористався своїм правом вето на оперативний депутатський запит, він включається до порядку денного наступних Загальних зборів Фракції.

 

  1. Внесення змін до Положення

9.1. Ініціатором внесення змін до Положення можуть бути Голова Фракції, його заступники, член Фракції, якщо його пропозицію підтримали та підтвердили своїми підписами не менше третини депутатів від загальної кількості членів Фракції.

9.2. Ініціатор внесення змін до Положення подає до Ради Фракції пропозицію про внесення змін, яка містить обґрунтування необхідності внесення змін. Рада Фракції надсилає пропозицію електронним листом всім членам Фракції не пізніше наступного робочого дня з дня подання пропозиції.

9.3. Питання про внесення змін включається до порядку денного наступних Загальних зборів Фракції.

9.4. Рішення про внесення змін до Положення приймається на Загальних зборах Фракції у порядку, визначеному п. 5.2. цього Положення.

Читайте також

Брифінг у Парламенті. ТCК в МОУ і ЗСУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *